BAER test

BAER TEST – test na diagnostikovanie dedičnej hluchoty.
Potrebujeme?
Autor Mgr. Viera Staviarska, Predseda Klubu chovateľov argentínskej dogy a molossov

Otázka sa týka BAER testu, ktorým sa diagnostikuje dedične získaná hluchota. Toto ochorenie je pomerne časté u bielo sfarbených plemien. Z nich sa najčastejšie stretávame s plemenami argentínska doga, bulterriér aj dalmatín.
Chovateľské kluby zaujali svoje jasné stanoviská, ktoré sú vyjadrením odbornosti ich vedenia. Toto stanovisko jednoznačne podporuje vyžadovanie BAER testov u šteniat.

Je to naozaj problém tak rozšírený, že je potrebné zavádzať opatrenia, ako testovanie a monitoring?
Problematikou dedične získanej hluchoty sa zaoberal aj Dr. George M. Strain z University Comparative Biomedical Sciences v Louisiane.
Z jeho štúdie je zrejme, že problém hluchoty je závažný. Na ilustráciu niekoľko čísel z plemien, ktorých sa štúdia týkala.

Argentínska doga
– Obojstranne počujúci 62,4%
– Jednostranne nepočujúci 27,7%
– Obojstranne nepočujúci 10%
– Spolu s poškodeným sluchom 37,6%
Dalmatín
– Obojstranne počujúci 70%
– Jednostranne nepočujúci 21,7%
– Obojtranne nepočujúci 7,8%
– Spolu s poškodeným sluchom 29,6%
Z grafu (dole) je evidentné, že argentínska doga patrí k plemenám s najvyšším percentom postihnutých jedincov.Problematikou vrodenej hluchoty sa zaoberá veľa štúdií, a rovnako, ako už zmienená štúdia z Univerzity v Luisiane, do všetkých bolo zaradených veľa testovaných jedincov (spolu 9 836).
Takto bol potvrdený aj fakt, že pri krížení počujúcich jedincov bolo vo vrhoch nižšie % šteniat s problémom sluchu ako vo vrhoch, kde sa na párenie používali psy s vadou sluchu.
V tomto prípade niet o čom diskutovať. Preferencia počujúcich jedincov, môže napomôcť problém eliminovať. Podľa odborných zdrojov, patrí vrodená hluchota k jedným z najľahšie odstrániteľných ochorení.

S akými otázkami sa stretávame najčastejšie:

A je hluchota alebo polohluchota ochorenie?
Dovoľte mi citovať MVDr. Andrej Broza, Zvieracia klinika plus, Trnava, ktorý sa špecializuje na hluchotu zvierat: „Pes nepočujúci na jedno ucho je z veterinárneho hľadiska rovnako chorý, ako pes, ktorý má ochrnutú jednu nohu alebo funkčnú len jednu obličku. Vo všetkých týchto prípadov choroba resp. zdravotná vada psovi nespôsobuje bolesť ani žiadne subjektívne ťažkosti, ale asi sa zhodneme, že ide o odchýlku od normálneho zdravotného stavu a poruchu funkcie alebo štruktúry časti organizmu.

Aké možnosti má majiteľ psa alebo chovateľ?
V prvom rade je dôležité, aby chovatelia pristupovali k problematike hluchoty poctivo a tento problém nijak nezľahčovali alebo nezatajovali. Je vždy lepšie otvorene problém priznať, ako potom čeliť následkom… A tie sa môžu týkať nie len zdravotného stavu celej populácie, či genetickej vetvy plemena, ale aj majiteľa a kvality života takto postihnutého psa. Neriešenie, alebo bagatelizovanie a odsúvanie riešenia problému môže spôsobiť fatálne následky v krátkej budúcnosti plemena.

Kedy testovať?
Diagnostikovanie dedičnej hluchoty má zmysel v šteňacom veku, pretože dospelý pes môže mať poškodený sluch aj v dôsledku ochorenia, úrazu. Príčinou môže byť aj prirodzená degenerácia sluchu u starnúceho psa.
Šteniatka sa testujú najskôr vo veku cca 10 týždňoch. Test sa volá BAER. Môže a nemusí sa robiť v slabej narkóze. Viď ilustračné snímky.

Pes jednostranne počujúci nemá funkčnú vadu?
Navonok sa to môže takto javiť. Kto z nás však môže hovoriť za psa a vedieť ako sa cíti a ako vníma?! Skúste si teda aspoň na jeden deň znefunkčniť jedno ucho napr. štupľom a sledujte, ako sa cítite a či to je to isté, ako keď počúvate na obe uši.
Pes počujúci na jedno ucho môže byť viac plachý, môže mať iné reakcie. Musíme mať na pamäti aj to, že v priebehu jeho života môže dôjsť k rôznym infekciám, úrazom či postupnej strate sluchu v dôsledku veku. Jednostranne postihnutý pes je z tohto uhla pohľadu viac ohrozený a určite má hendikep. Jeho majiteľ MUSÍ mať vedomosť o tomto postihnutí, aby sa vedel na prípadné problémy pripraviť.

Čo je dôležité pre chovateľa?
– Testujte šteniatka nie preto, že si to klubové normatívy vyžadujú, ale aj preto, že je to etické vo vzťahu k novému majiteľovi a k samotnému psíkovi.
– Používajte na chov plne počujúcich jedincov, pristupujte k problematike dedičnej hluchoty poctivo a otvorene. Nezatajujte problémy.
– VŽDY podávajte novým majiteľom pravdivé informácie, nezľahčujte problematiku.
– Polohluché šteniatko nie je vhodné na chov, myslite na to pri finančnom vyrovnaní.
– Polovičná hluchota je na výstave ťažko dešifrovateľná. Výstavné ocenenia psa nerobia chovným ak má pozitívny BAER test

Čo je dôležité pre nových majiteľov?
– Nekupujte šteniatko tam, kde nie je kontrolovaný chov. Riziko hluchoty je v bezpapierových chovoch ešte vyššie. Pes s rodokmeňom je v tomto prípade jednoznačne bezpečnejšia zóna…
– Žiadajte od chovateľa BAER test hneď pri preberaní šteniatka! Nepreberajte šteniatko bez testu.
– Ak sa rozhodnete kúpiť si šteniatko s pozitívnym BAER testom ( polohluché alebo hluché) Majte na pamäti, že potrebujete vedieť aj ako s ním zaobchádzať. Žiadajte podporu a rady od chovateľa.
– Zdá sa vám, že ste nedostali korektné informácie? Kontaktujte poradcu chovu alebo vybraného člena výboru klubu.

Na Slovensku sa chovu plemena argentínska doga venuje Klub chovateľov argentínskej dogy a molossov. Všetky šteniatka musia mať pred vystavením rodokmeňa BAER test. Jeho výsledok hľadajte v rodokmeni.

Mgr. Viera Staviarska, predseda KADM
Foto: CHS Larosa de Inca

Zdroj:
1. http://www.Isu.edu/deafness/incidence
2. Data of file
3. www.kadm.sk