Cestovanie so psami „papierovanie“

Autor: MVDr. Pavol Seman

Riziká premiestňovania – cestovania zvierat

Premiestňovanie – cestovanie zvierat, ľudí a materiálov  vždy so sebou prináša riziko, že sa do novej oblasti môžu zavliecť nákazlivé, parazitárne alebo iné ochorenia, ktoré sa tam predtým nevyskytovali. Tieto ochorenia môžu byť prenosné nielen na zvieratá ale aj na ľudí. Takéto zavlečené – importované ochorenie v novom prostredí často urobí obrovské škody na zvieratách, ich produktoch alebo na ľuďoch.

Čo sa týka mäsožravcov, tak najklasickejším príkladom je besnota. Besnota je smrteľné vírusové ochorenie teplokrvných zvierat prenosné aj na človeka. Prenáša sa priamym kontaktom medzi nakazeným a vnímavým jedincom – zvieraťom alebo aj človekom. Jedince vnímavé na vírus besnoty sa nachádzajú v okolitom prostredí prakticky všade. Preto je potrebné zabrániť jedincovi, ktorý môže rozširovať napr. vírus besnoty vstup do prostredia, kde sa besnota nevyskytuje. Tým sa môže  zabrániť prípadnému nakazeniu iných zvierat alebo človeka. Vo všeobecnosti sa tento postup aplikuje aj na väčšinu iných nákaz prenosných medzi zvieratami alebo zvieratami a ľuďmi navzájom.

Po viacročnom období bez výskytu besnoty bola táto smrteľná choroba na našom území opätovne zistená v januári 2015.  

Za účelom ochrany hospodárstva a obyvateľov svojho územia sú preto vydávané veterinárne predpisy, ktoré stanovujú za akých podmienok môžu byť na dané územie prisúvané živé zvieratá z iných oblastí. 

cestovanie1-so-psom-Pes-pre-zivot-sk

Stav v minulosti

Pred viac ako štyridsiatimi rokmi v Československu musel byť každý legálne prepravujúci sa pes sprevádzaný tzv. Veterinárnym osvedčením. Vo Veterinárnom osvedčení bol napísaný dátum jeho očkovania proti besnote (proti iným nákazám sa psy v tom čase ešte neočkovali) a veterinárnym lekárom potvrdený jeho dobrý zdravotný stav. Pri preprave psa z okresu do iného okresu v rámci republiky musela byť ešte príslušným okresným veterinárnym lekárom potvrdená priaznivá nákazová situácia v mieste stáleho pobytu psa z hľadiska výskytu besnoty. Bola to tá povestná okrúhla pečiatka, bez ktorej žiadny pes nesmel byť presunutý a už vôbec sa nesmel zúčastniť žiadnych skúšok alebo výstavy. 

Časom boli čiastočne Veterinárne osvedčenia nahradzované Očkovacími preukazmi a neskôr Medzinárodnými očkovacími preukazmi psa. V týchto Preukazoch boli vyznačované príslušné očkovania psa, jeho veterinárne vyšetrenia pred prepravou a ako aj povolenie na prepravu do iných lokalít v rámci štátu, poprípade do zahraničia. 

Veľmi dlhý čas bola stanovená podmienka na povolenie prepravy psa z okresu do iného okresu, že sa v okruhu do 30 km v období 3 mesiace nesmelo vyskytnúť žiadne ohnisko besnoty.  Neskôr sa okrem očkovania proti besnote požadovalo aj riadne očkovanie proti iným nákazám prenosných na psy (napr. parvoviróza, psinka a pod.). 

cestovanie2-so-psom-Pes-pre-zivot-sk

Prichádzajúcou liberalizáciou veterinárnych podmienok pri premiestňovaní psov dochádzalo aj u nás k minimalizácii veterinárnych podmienok. Postupne sa skracovalo obdobie bez výskytu besnoty na mesiac a zmenšovala sa veľkosť ochranného územia.  Neskôr bola požiadavka očkovania na iné nákazy vypustená a zostala len požiadavka na očkovanie proti besnote. Je treba však uviesť, že táto požiadavka je minimálna. Konkrétne veterinárne podmienky na prísun psov do oblasti alebo na kynologickú akciu stanoví miestna veterinárna autorita – Regionálna veterinárna a potravinová správa, takže môžu byť aj prísnejšie.

Súčasnosť

Od roku 1. októbra 2004 sú Medzinárodné očkovacie preukazy postupne nahradzované Pasom spoločenských zvierat (ďalej Pas). 

V súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách  musia byť všetky spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom premiestňovania a obchodovania v rámci Európskeho Spoločenstva a tretích krajín od 3. júla 2011 označené transpondérom (ďalej čípom) a sprevádzané Pasom, ktorý na požiadavku majiteľa psa vydá veterinárny lekár poverený na vydávanie Pasov spoločenských zvierat.

V Slovenskej republike sú vydávaním Pasov poverení súkromní veterinárni lekári.  Zoznam poverených veterinárnych lekárov je na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy www.svps.sk.  Bližšie informácie o vystavení  Pasu a označení psa sú uvedené TU.  

Povinnosti majiteľa psa pred prepravou  

Vlastník psa je povinný v súlade s § 37 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti zabezpečiť na vlastné náklady identifikáciu a registráciu svojho psa v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Tento Register je v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z prevádzkovaný Komorou veterinárnych lekárov. Registráciu psa urobí poverený súkromný veterinárny lekár. Zoznam veterinárnych lekárov TU, alebo TU.  

Vlastník psa je povinný podľa Zákona č. 39/2007 Z.z. nechať svojho psa najneskôr vo veku 12 týždňov zaočkovať proti besnote a  v Pase psa nechať vyznačiť dátumy platnosti očkovania. 

V Pase musí byť v čase prepravy povereným veterinárnym lekárom vyznačená platnosť očkovania proti besnote, ktorou sa v súlade s Rozhodnutím  Komisie č. 2005/91/ES rozumie záznam v Pase o očkovaní proti besnote vykonanej minimálne 21 dní pred premiestnením. 

Prepravovať psa potom možno až do vyznačeného dátumu platnosti posledného očkovania proti besnote. V našich podmienkach je platnosť očkovania proti besnote určená individuálne podľa údajov výrobcu vakcíny. Premiestňovať psa možno bezprostredne po opakovanom očkovaní proti besnote (revakcinácia), ak opakované očkovanie bolo vykonané najneskôr posledný deň platnosti predchádzajúceho očkovania proti besnote.

cestovanie3-so-psom-Pes-pre-zivot-sk

Podmienky na presuny živých zvierat určuje vždy prijímacia krajina – t.j. krajina kam je zviera určené. 

V prípade presunu zvieraťa najmä do tretích krajín (mimo EU) je potrebné, ak sa majiteľ o podmienkach presunu vopred informuje na diplomatickom zastupiteľstve daného štátu.

Vydanie a vyplnenie identifikačného dokladu – petpasu

Pas vydáva iba veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat po tom, čo: a) preveril, či je spoločenské zviera označené b) riadne vyplnil všetky príslušné rubriky v identifikačnom doklade c) vlastník podpísal identifikačný doklad

Veterinárny lekár poverený na vydávanie Pasov je povinný zaregistrovať vydanie pasu do Centrálneho registra spoločenských zvierat najneskôr do 24 hodín od jeho vydania. 

Vzor Petpasu, ktorý je platný od 29.12.2014.

Od 29.12.2014 pre premiestňovanie spoločenských zvierat platia nasledovné zmeny.

Spoločenské zviera je pes, mačka alebo fretka. 

Nekomerčné premiestňovanie je premiestňovanie cez hranice štátu, ktorého cieľom nie je predaj spoločenského zvieraťa ani zmena jeho vlastníctva v zahraničí. Ak sa zmení vlastník v zahraničí (predaj, darovanie), musia spoločenské zvieratá spĺňať veterinárne požiadavky ustanovené pre obchodovanie. Vlastník je fyzická osoba uvedená v pase, ktorá sprevádza spoločenské zviera pri premiestňovaní. Ak spoločenské zviera sprevádza iná osoba ako vlastník, musí byť na toto vlastníkom písomne oprávnená.

Podmienky vzťahujúce sa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat

Spoločenské zvieratá musia spĺňať tieto podmienky: a) identifikácia musí byť zabezpečená mikročípom  (alebo zreteľne čitateľné tetovanie preukázateľne vykonané pred 3.7.2011) b) sú vakcinované  proti besnote c)  ak to štát transportu alebo vstupu vyžaduje, tak musia mať iné vyšetrenie (napr. titer protilátok proti besnote, odčervenie a pod.) d) bol im vydaný riadne vyplnený a registrovaný pas spoločenského zvieraťa

Vakcína proti besnote je pre účely premiestňovania platná iba ak:

a) ju vykonal veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat, b) v čase vakcinácie malo spoločenské zviera vek aspoň dvanásť (12) týždňov, c) dátum vakcinácie nie je skorší ako dátum označenie zvieraťa (začipovania), d) prvá vakcinácia je platná až po uplynutí minimálne 21 dní od vakcinácie, e) revakcinácia je platná odo dňa vykonania vakcinácie, f) ak sa revakcinácia urobila po uplynutí doby platnosti predchádzajúcej vakcinácie, musí sa považovať za prvú vakcináciu, f) doba platnosti vakcinácie trvá do konca doby ochrannej imunity, tak ako ju uvádza výrobca vakcíny.

Dobu vykonania a platnosti vakcinácie (začiatok a koniec) v Pase  môže vyznačiť výlučne poverený veterinárny lekár.

cestovanie4-so-psom-pes-pre-zivot-sk

Výnimka z povinnej vakcinácie proti besnote v prípade mladých spoločenských zvierat

Členské štáty môžu povoliť výnimku z povinnej vakcinácie proti besnote v prípade mladých spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I nariadenia (EÚ) č. 576/2013. Informácie o tom sú dostupné na stránke

Maximálny počet spoločenských zvierat, ktoré môžu sprevádzať vlastníka alebo oprávnenú osobu pri jednom neobchodnom premiestnení je päť.

V prípade neobchodného premiestňovania viac ako päť spoločenských zvierat musí ísť o nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat s cieľom účasti na súťažiach, výstavách alebo športových podujatiach či na tréningoch na takéto podujatia, pričom vlastník alebo oprávnená osoba predloží písomný doklad potvrdzujúci, že spoločenské zvieratá sú prihlásené na účasť na podujatí uvedenom alebo zaregistrované v združení, ktoré takéto podujatia organizuje. Premiestňované  spoločenské zvieratá musia mať viac ako šesť mesiacov.

cestovanie5-zo-psom-Pes-pre-zivot-sk

Ak sa prekročí maximálny počet spoločenských zvierat a nie sú splnené horeuvedené podmienky, musia tieto spoločenské zvieratá spĺňať veterinárne požiadavky ustanovené pre obchodovanie. Na premiestňovanie spoločenských zvierat v obchodnom styku sa vzťahujú uvedené predpisy.


Zdroje: Webová stránka SVPS SR, Webová stránka KVLSR