Chovateľské kluby – ich funkcia a význam

Autor: Anna Cwieceková CHS Tavari

Chovateľské kluby združujú chovateľov, majiteľov, držiteľov alebo záujemcov o určité plemená, prípadne združujú záujemcov o výcvik, agility, športovú kynológiu, canisterapiu a pod. Ich poslaním je zabezpečovať chov, zušľachťovanie, výcvik plemien a iné kynologické a športové aktivity, ktoré sú náplňou ich činnosti.

Chovateľské kluby sú organizačnými zložkami strešných organizácií
Únie kynologických klubov (UKK)
Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ)
Zväzu športovej kynológie (ZŠK)

Zásada, ktorá platí v rámci zastrešenia klubov v SR je, že celoštátne môže byť zastrešený v rámci SKJ len jeden chovateľský klub pre určité plemeno (plemená).

Príklad

Ak plemeno slovenský kopov je zastrešené v klube patriacom pod SPZ, nemôže byť toto plemeno zároveň zastrešené v inom klube pod UKK. Prechod klubov do inej strešnej organizácie je možný vtedy, ak to schváli konferencia (členská schôdza) väčšinou hlasov.

  • Kluby riadia svoju činnosť podľa vlastných stanov alebo organizačných poriadkov, ktoré nesmú byť v rozpore s predpismi a stanovami strešných organizácií (UKK, SPZ, ZŠK) a, samozrejme, ani s predpismi FCI.
  • Členstvo v klube je dobrovoľné.
  • Členov klubu prijíma klub na základe písomnej prihlášky a zaplatenia členského poplatku.
  • Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci príslušných plemien alebo tí, ktorí sa chcú venovať niektorému z odborov športovej a inej kynologickej činnosti. Môžu to byť občania s trvalým pobytom na území SR, občania iných štátov, čestní členovia, právnické osoby.
  • Členom príslušného klubu musia byť majitelia chovných jedincov, ktorí sa chcú zaoberať čistokrvným chovom psov.
    Naopak členom klubu nemôže byť ten, kto sa zaoberá komisionálnym (výkup) predajom psov alebo chovom psov bez preukazov o pôvode.

Orgány klubu sú spravidla:

  1. konferencia (členská schôdza) klubu,
  2. výbor klubu,
  3. dozorná komisia.

Chovateľské kluby majú za úlohu riadiť chov príslušných plemien v súlade s platným štandardom a predpismi FCI. Starajú sa o zveľadenie chovu, propagáciu a rozšírenie plemien, v prípade pracovných plemien zušľachťujú ich pracovné vlastnosti k praktickému využitiu v poľovníctve, športovej kynológii a inej činnosti v súlade so štandardom FCI. Na základe dohody môžu kluby vzájomne spolupracovať. Kluby môžu vykonávať internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s poslaním klubu. Kluby organizujú výstavy, skúšky, bonitácie, chovateľské zvody. Športové kluby organizujú výcvik, športové kynologické súťaže, skúšky a pod. Kluby, ktoré sa venujú vodiacim psom, canisterapii, asistenčnej činnosti a pod., organizujú výcvik a skúšky špeciálnych psov. Kluby hospodária s prostriedkami získanými z vlastných zdrojov. Niektoré strešné organizácie, napr. SPZ, poskytujú klubom účelové dotácie na činnosť klubu.

Riadiť a koordinovať túto činnosť v kluboch má za úlohu výbor klubu,
ktorý by mal dbať na zušľachťovanie plemena (plemien), ktoré zastrešuje, dbať na zdravie v príslušných plemenách, sledovať geneticky podmienené ochorenia a vychádzať v ústrety členom klubu pri riešení chovateľských problémov. Mal by zjednocovať celkovú činnosť klubu, vytvárať možnosti pre svojich členov, aby mohli napredovať či už v chovateľskej činnosti, vo výcviku, či kynologickom športe podľa zamerania klubu.

Mal by dbať na vytváranie zdravého prostredia v rámci klubu, aby pre členov klubu bola klubová činnosť skutočne relaxačnou aktivitou a nie nejakým bojovým poľom, kde treba za každú cenu zvíťaziť a „ísť aj cez mŕtvoly“, aby sme dosiahli svoje.

Výbor klubu musí citlivo reagovať na potreby všetkých členov klubu a nie úzkej skupiny členov. Výbor klubu má právo pripravovať návrh na zmenu stanov, chovných podmienok, navrhovať nových čakateľov na funkciu rozhodcov a pod. (Závisí to od ustanovení stanov klubu.) Záleží na uvážlivosti členov výboru, či takéto zmeny posunú klub dopredu, a či budú prospešné pre klub ako celok. Vtedy má existencia klubu opodstatnenie, kladnú odozvu v členskej základni a nevyhnutnú vnútornú stabilitu.

Žiaľ, mnohé kluby dnes zápasia s konfliktami vo vnútri klubu, dokonca aj so súdnymi spormi. Samozrejme, že sa tak okliešťuje čas a energia, ktorá by sa mohla venovať na všeobecne prospešné klubové aktivity. Klub tým stráca renomé nielen u svojich členov, ale aj celej kynologickej verejnosti.


Nabudúce
Poradca chovu – jeho činnosť a právomoci

Zastrešujúce organizácie

Slovenské národné plemená psov

Slovakia Dog Cup

Lekáreň pre zvieratá