Chovateľské podmienky a uchovnenie psa

Chovný jedinec

Autor: Anna Cwieceková CHS Tavari

„Pre čistokrvný chov sa môžu používať len čistokrvné jedince zapísané v plemenných knihách členských krajín FCI, zaradené do chovu po splnení podmienok určených príslušným chovateľských klubom“. 

Toľko hovorí citát z chovateľského a zápisného poriadku SPZ.
Prvá časť tohto citátu je asi jasná všetkým. Málokto by sa čudoval, že pre čistokrvný chov sa môžu používať len čistokrvné jedince zapísané v plemenných knihách. Čo už nie je všetkým jasné, že na Slovensku sa na chov používajú jedince, ktoré musia predtým splniť podmienky do chovu, stanovené chovateľským klubom.

Zodpovieme si na otázky:

  1. Kto určuje podmienky do chovu ?
  2. Kto rozhoduje, ktorý jedinec bude zaradený do chovu?
  3. Čo je cieľom stanovenia podmienok do chovu?
  4. Kde sa registruje chovnosť a kto má evidenciu chovných jedicov,kde sa hlásia zmeny?
  5. Do akého veku môže byť jedinec používaný v chove a môže byť vyradený z chovu aj skôr?

Podľa medzinárodnej chovateľskej stratégie FCI „Cieľom chovu psov je produkcia funkčne zdravých psov so stavbou tela a povahou typickou pre dané plemeno. Produkcia psov, ktoré môžu žiť dlhý a šťastný život pre osoh a potešenie majiteľa, ako aj celej spoločnosti, rovnako ako psa samého. Chov by sa mal viesť spôsobom, ktorý podporuje zdravie a celkovú pohodu odchovov rovnako ako celkovú pohodu a zdravie suky“

Kto určuje podmienky do chovu?
Kto teda toto poslanie chovu môže zabezpečiť a smerovať tým správnym smerom. V našich podmienkach sú to kluby, ktoré určujú podmienky do chovu. Väčšinou je to poradca chovu, ktorý navrhne podmienky do chovu pre konkrétne plemeno., podmienky schvaľuje výbor a zverejňuje v klubových spravodajoch a na svojich web stránkach. V rámci klubu by sa k podmienkam mali možnosť vyjadrovať aj chovatelia príslušného plemena a výbor by mal brať do úvahy aj názory skúsených chovateľov plemena, ktorý majú často podrobné a hlboké znalosti v problematike svojho plemena. Podmienky chovnosti sú veľmi rozdielne v rámci kynologických klubov pôsobiacich na Slovensku.

Kto rozhoduje o zaradení psa do chovu?
Vo väčšine klubov platí, že pes musí absolvovať klubovú alebo špeciálnu výstavu, prípadne bonitáciu, ktorá sa koná väčšinou pri klubových výstavách. Na klubových výstavách a bonitáciách, ktoré sú platné na uchovnenie, väčšinou jedincov merajú, prípadne vážia, kontrolujú počet a postavenie zubov, prípadne sa sledujú iné telesné parametre dôležité pre to, ktoré plemeno. Komisia, ktorá toto pre potreby uchovnenia robí, by mala byť zložená z poradcov chovu a rozhodcov pre exteriér príslušného plemena. Po splnení podmienok v mnohých kluboch urobí poradca chovu záznam do preukazu o pôvode, že pes splnil tieto podmienky.
V kluboch, ktoré zastrešujú pracovné plemená, je väčšinou podmienka aj skúška z výkonu.
Pochopiteľné je to najmä u plemien, ktoré aj podľa FCI majú predpísanú skúšku z FCI, aby im bol udelený Interšampión krásy C.I.B., napríklad plemená skupiny FCI IV. (jazvečíky),VIII. (sliediče a prinášače), VI. (duriče), VII. (stavače).

Podmienky pre zaradenie do chovu
Podmienky pre zaradenie do chovu by samozrejme nemali byť v rozpore s Medzinárodným chovateľským poriadkom F.C.I. Príklad: chovateľský poriadok FCI, obsahuje stať o umelom oplodnení (inseminácii) suky. Je tam uvedené, že umelé oplodnenie nie je dovolené robiť so psami, ktoré sa predtým nereprodukovali prirodzeným spôsobom. Takže ani v klubových predpisoch nemôže byť toto umožnené.

Cieľ stanovenia podmienok do chovu
Hlavný cieľ, tak ako sa to hovorí aj podľa medzinárodnej chovateľskej stratégie FCI, by mala byť produkcia zdravých jedincov, ktoré spĺňajú charakteristické znaky daného plemena podľa štandardu FCI. Pozor! Nie sú to len exteriérové znaky, ale aj povaha plemena a pracovné využitie, ktoré sú často dosť podrobne opísané v štandarde plemena.

Registrácia chovnosti
Po splnení podmienok chovnosti, môže byť preukaz o pôvode psa zaslaný na potvrdenie chovnej sôsobilosti na príslušnú plemennú knihu, ktorá razítkom (chovný pes, chovná suka) a podpisom potvrdí, že pes bol preregistrovaný do chovu.

Plemenná kniha vedie register chovných jedincov, všetkých plemien, ktoré zastrešuje. Takisto evidenciu chovných jedincov príslušného plemena, ktoré zastrešuje, vedie klub, väčšinou poradca chovu. Môže to byť v podobe fotokópii preukazov o pôvode chovných jedincov alebo v elektronickej podobe.

Preto zmeny majiteľa, úhyn a pod. treba hlásiť plemennej knihe (SPZUKK, SUCHNO), ale aj príslušnému poradcovi chovu.

Žiaľ, majitelia chovných jedincov si často túto povinnosť, ktorá im vyplýva aj z chovateľského poriadku neplnia a je to na ich škodu. Pretože keď sa niekto informuje o príslušnom chovnom jedincovi a majiteľ už nie je aktuálny, majiteľ suky si vyberie iného psa na krytie, ktorého adresa a kontakt je známa. Takisto, keď sa stratí chovný jedinec a nie je aktuálna adresa majiteľa, plemenná kniha nemôže dať aktuálnu informáciu tým, ktorí psa našli a stratený jedinec potom namiesto u majiteľa, skončí v útulku.

Vekový limit chovnosti
Podľa chovateľského a zápisného poriadku na chov (párenie) možno použiť jedince naposledy v roku, v ktorom dosiahnu vek: pes 9 rokov, suka 8 rokov. Prax je taká, že vo viacerých kluboch môže byť pes použitý do chovu aj po dovŕšení 9 rokov, suka spravidla do 8 rokov, ale klub môže dať v odôvodnených prípadoch výnimku. O vyradení jedinca z chovu rozhoduje príslušný chovateľský klub. Môže to byť v prípade závažných genetických ochorení alebo napríklad aj z dôvodov dlhodobo zlých podmienok na chov, kde chovní jedinci zo zdravotných dôvodov nie sú spôsobilí na chov. Rozhodnutie klubu musí byť doručené majiteľovi chovného jedinca a plemennej knihe.
Pre jedince zapísané v registri SPKP môžu platiť osobitné podmienky chovu. Takisto pre jedince importované zo zahraničia, ktoré už boli chovné v zahraničí, prípadne nakryté chovné suky dovezené zo zahraničia.

Zhrnutie dôležitých faktov

  1. Podmienky do chovu určuje klub
  2. Jedinec môže byť zaradený do chovu na základe splnenia chovných podmienok V niektorých kluboch o zaradení jedinca do chovu rozhoduje na základe splnených podmienok do chovu poradca chovu, bonitačná komisia
  3. Cieľom stanovenia podmienok do chovu je, aby sa reprodukovali jedinci zdraví, ktorí spĺňajú typické znaky plemena v rámci štandardov FCI, čo sa týka exteriéru aj povahy, či pracovnej upotrebiteľnosti.
  4. Registrovanie chovných jedincov robia príslušné plemenné knihy, záznamom v preukaze o pôvode (chovný pes, chovná suka). Zmeny adresy, úhyn, strata a pod sa hlásia na plemennej knihe a poradcovi chovu príslušného plemena.
  5. Podľa nášho chovateľského a zápisného poriadku môže byť pes použitý do chovu do veku 9 rokov, suka do 8 rokov. Kluby môžu určiť inak.

 


 

Nabudúce
Čo vyčítate z rodokmeňa

Máte nejasnosti s administratívou chovateľa? Potrebujete radu, alebo zodpovedať otázku? Radi sprostredkujeme odpoveď.

Podobné príspevky