Spisovne po slovensky

Autor: Alica Freyer

Kynológia je kozmopolitná. Dnes už nie je problém vycestovať do zahraničia na výstavu, súťaž, za krycím psom, alebo kúpou šteniatka. Milovníci psov sa radi stretávajú, vymieňajú si názory. Je prirodzené, že sa nám takto zmiešavajú aj pojmy a my nevdojak začneme používať tie, ktoré nie sú úplne spisovné.

Pani Alica Freyer v spolupráci s JAZYKOVEDNÝM ÚSTAVOM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA   SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED pripravila pre nás „Jazykové okienko“ s najčastejšími chybami, ktoré v komunikácii robíme.

Postupne budeme pridávať ďalšie sporné výrazy. Budeme vďační, keď nám poskytnete námet. Napíšte nám na [email protected].

Otázka 1
S akým začiatočným písmenom sa píšu názvy plemien?

Odpoveď
Názvy plemien psov sa píšu s malým začiatočným písmenom, a to aj vtedy, keď majú pôvod vo vlastnom mene, napr. čivava (z názvu štátu Chihuahua). Väčšina názvov, najmä tých frekventovanejších, sa navyše prispôsobuje slovenskému pravopisu podľa výslovnosti. S veľkým začiatočným písmenom sa v názvoch píšu iba vlastné mená (väčšinou osobné), ktoré sú ich súčasťou (odpoveď vo webovej poradni je nepresne formulovaná), napr. teriér Jack Russell, teriér Parson Russell. Pomenovanie plemena doberman, hoci má pôvod v mene durínskeho chovateľa K. F. L. Dobermanna, sa  píše sa s malým začiatočným písmenom ako ostatné plemená a s jedným -n.

Otázka 2
Ktorý výraz je správny? Chovná stanica, alebo chovateľská stanica?

Odpoveď
Prídavné meno chovný s významom „súvisiaci s chovom, určený na chov“ je utvorené od slova chov. Od podstatného mena chovateľ je utvorené prídavné meno chovateľský „súvisiaci s chovateľom, chovateľstvom; určený pre chovateľov, pre chovateľstvo“. V spojení so slovom stanica sa používajú obidve prídavné mená (porov. príklady pri heslách chovný a chovateľský v Slovníku súčasného slovenského jazyka na stránke slovnik.juls.savba.sk) a obidve sú z jazykového hľadiska v poriadku.

Otázka 3
Je výraz „vodítko“ správny?

Odpoveď
Český výraz vodítko sa v slovenčine považuje za nespisovné pre príponu -tko. Napriek tomu, že je frekventované, v oficiálnej komunikácii sa vo význame „remienok, retiazka, za ktorú sa vodia zvieratá“ odporúča slovo vôdzka, príp. remienok, retiazka.

Otázka 4
Ktorý výraz je správny? „Ňucháč“, alebo „Ňufák“?

Odpoveď
Podstatné mená ňucháč a ňufák vo význame „predná pretiahnutá časť hlavy niektorých cicavcov; zaoblená neosrstená koncová časť chrbta nosa s nosovými otvormi niektorých zvierat (cicavcov)“ sú synonymá a zachytávajú ich slovenské slovníky. Treba však doplniť, že aj označenie nos pri psoch je v poriadku, porov. 2. význam slova nos „časť hlavy medzi čelom a vrchným pyskom niektorých zvierat (cicavcov) zakončená nozdrami, čuchový orgán zvierat“

Otázka 5
Ktorý výraz je správny? „Uhlenie končatín“ alebo „Zauhlenie končatín“?

Odpoveď
Na vyjadrenie spojenia, väzby končatín psa v istom uhle sú výrazy zauhlený, zauhlenie utvorené zo slovesa zauhliť z jazykového hľadiska v poriadku. Odporúčame ich uprednostniť pred podobami uhlenie, uhlený.

Otázka 6
Je správne používať výraz fenka pre samicu psa?

Odpoveď
Samica psa sa správne označuje podstatným menom suka, zdrobnenina sučka. Výrazy fena, fenka, sú české.

Otázka 7
Ktorý výraz je správny? Pes „vyje“ alebo „zavýja“?

Odpoveď
Slovesá vyť a zavýjať vo význame „vydávať prenikavý zvuk“ sú synonymá, napr. Psy zavýjali, vyli celú noc. Oba výrazy sú správne.

Otázka 8
Ktorý výraz je správny v kynológii? „Osrstenie“ alebo „Ochlpenie“?

Odpoveď
V kynológii sa používa výraz osrstenie vo význame „súvislá vrstva srsti na koži niektorých cicavcov, pokrytie, zarastenie srsťou“: bohaté, jemné, riedke osrstenie; hnedo-biele osrstenie labiek; hustota osrstenia; krátke osrstenie na ušiach; tmavší odtieň ňufáka harmonizuje s farbou osrstenia.

Otázka 9
Je výraz krycí pes / krytie spisovný?
 
Odpoveď

Tieto výrazy sú spisovne a môžu sa používať v kynológii.

Slovo krytie je zachytené v Slovníku súčasného slovenského jazyka v štvrtom význame ako kynologický termín. Od toho je potom korektne utvorené prídavné meno krycí pes. Aj toto prídavné meno je v SSSJ.

Otázka 10
Je výraz „háranie suky“ spisovný? Aké má spisovné alternatívy?
 
Odpoveď:
Výraz „háranie“ sa môže používať, rovnako, ako výraz: honcovanie.
 
Výraz „háranie“ vnímame ako profesionalizmus, čo znamená slová, ktoré sa týkajú konkrétnej oblasti (tak ako každý šport má svoju špecifickú slovnú zásobu, alebo iné oblasti, ako krajčírstvo, poľnohospodárstvo, oblasť botaniky a pod.)., pri hesle háranie – správne honcovanie – vonkajší prejav ruje pri samiciach niektorých zvierat, obdobie párenia, párenie zajacov, králikov a šeliem, nespr. Háranie, honenie. Prirodzene v jazykovej praxi prevláda slovo háranie.

Honcovanie sa však objavuje aj v odborných kynologických publikáciách, napríklad Americký a anglický kokeršpaniel (F. Kane, P. Wiseová).

Alica Freyer

Je vášnivou milovníčkou plemena doberman a "hnacím motorom" v aktivitách Klubu chovateľov dobermanov na Slovensku. Za svoje oduševnenie pre prácu v prospech plemena a slovenskej kynológie bola odmenená mnohými oceneniami. Jedným z nich bola aj pamätná plaketa pri príležitosti 30. výročia založenia SKJ. Podieľala sa na usporiadaní 6-tich Svetových výstav a 6-tich Majstrovstiev sveta dobermanov a množstva klubových a špeciálnych výstav. S radosťou pomáha aj iným klubom a jednotlivcom pri rozvoji slovenskej kynológie.

Zastrešujúce organizácie

Slovenské národné plemená psov

Slovakia Dog Cup

Lekáreň pre zvieratá